Vedtægter.

 

 1. Klubbens navn er “Brøndby Strand Dartklub”.
 2. Klubbens formål er: At udbrede kendskab til dart, både i og udenfor Dansk Dart Unions regi.
 3. Øl, vand, spiritus og lignende, der ikke er købt i klubben, må ikke indtages i klubben. Det er ligeledes forbudt at udføre lignende genstande.
 4. Som medlem optages enhver ansøgning over 16 år, dog skal klubben bestræbe sig på, at over 60 % af klubbens medlemmer skal bo i Tranemosegård afd. 13.
 5. Klubben kan til enhver tid stoppe for tilgangen af nye medlemmer.
 6. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
 7. Kontingentet opkræves halvårligt forud.
 8. Ethvert medlem handler under ansvar overfor klubben, dette gælder også gæster medtaget af et medlem.
 9. Det påhviler alle, at tilgodese ro og orden samt at klubbens love og ejendommens husorden bliver overholdt, dette gælder også gæster. Såfremt et medlem handler i strid med klubbens love og udviser voldsom adfærd, det kan være sig provokerende adfærd eller lignende, kan der fra bestyrelsens side udstedes karantæne eller i værste fald eksklusion.
 10. Et medlem som er idømt karantæne eller eksklusion, må ikke befinde sig i klubbens lokaler i karantæne-, eksklusionstiden. Der indskærpes overfor de øvrige medlemmer, at et karantæneramt medlem ikke må medtages som gæst i klubben. Medlemmer der overtræder ovenstående bestemmelser, vil da selv kunne blive idømt karantæne. Gentagne overskridelser af klubbens love vil medføre eksklusion. En eksklusion vil indebære, at vedkommendes sag, såfremt den eksklusions ramte måtte ønske det, tages op på førstkommende generalforsamling efter skriftlig anmodning til bestyrelsen.
 11. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
 12. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
 13. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved skriftlig indkaldelse til klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel, og skal mindst indeholde følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af stemmeudvalg.
  4. Eventuelle eksklusioner.
  5. Formandens beretning.
  6. Regnskab ved kassereren.
  7. Indkomne forslag.
  8. Valg af bestyrelse.
  a. Formand i lige årstal.

  b. Kassere i ulige årstal
  c. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1 følger formanden, 1 følger kassereren og 1 for et år.

  d. Valg af suppleanter.
  e. Valg af kritisk revisor
  f. Valg af revisorsuppleant.

  9. Eventuelt
 14. Formand og kasserer skal så vidt muligt være bosiddende i Tranemosegård afd. 13.
 15. Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
 16. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde. Hvis bare et enkelt medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette dog efterkommes.
 17. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved stemmeflertal.
 18. Dog kræves det, for vedtagelse af vedtægter og ændringer af disse, at mindste 3/4 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
 19. Stemmeberettigede er medlemmer, der oppebærer gyldigt medlemsskab af klubben og er til stede på generalforsamlingen.
 20. Til bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede personer, der er til stede på generalforsamlingen, eller skriftlig har tilkendegivet overfor generalforsamlingen, at vedkommende er villig til valg. Der kan kun vælges personer der har været medlem af klubben i mindst 1 måned. Ægtepar/samlevene må ikke sidde i bestyrelsen sammen.
 21. Protokol over generalforsamlingens forhandlinger føres, og underskrives af referent og dirigent.
 22. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 33% stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig motiveret anmodning herom til bestyrelsen med opgivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal der indkaldes inden 4 uger.
 23. Indkaldelsen skal ske skriftligt til klubbens medlemmer med mindst 7 dages varsel.
 24. For mødets ledelse og afstemning gælder samme regler som ved den ordinære generalforsamling.
 25. Beslutninger vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling er kun gyldige såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede har stemt derfor.
 26. For vedtagelse af vedtægter og ændringer af disse gælder samme regler som for den ordinære generalforsamling.
 27. Klubben ledes af den årligt valgte bestyrelse, der består af:
  Formand.
  Kasserer.
  3 bestyrelsesmedlemmer.
 28. Tegningsret i forbindelse med køb af fast egendom og optagelse af langfristede lån har generalforsamlingen.
 29. I anden forbindelse tegnes Brøndby Strand Dartklub af dennes formand og kasserer. Bestyrelsen kan meddele begrænset prokura.
 30. Udelukkelse af et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.
 31. Bestyrelsen fastlægger selv sin mødeaktivitet. Dog skal der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
 32. Der føres protokol over alle bestyrelsesmøder.
 33. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når formanden eller kasseren er til stede.
 34. Hvert bestyrelsesmedlem valgt på en generalforsamling har 1 stemme, der kun kan afgives når bestyrelsesmedlemmet deltager i mødet.
 35. For vedtagelse af beslutninger kræves det at 2/3 af bestyrelsen stemmer derfor.
 36. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 37. Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.
 38. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
 39. Klubbens opløsning eller sammenlægning med andre skal vedtages af 2/3 af klubbens medlemmer ved 2 på hinanden efterfølgende generalforsamlinger med mindst 2 måneders interval. Hvis klubben opløses, tilfalder klubbens midler samt inventar Tranemosegård til andre aktiviteter.


  Vedtaget på generalforsamlingen: 10-5-2003
  Revideret: 20-3-2009
  Revideret: 25-7-2016