Referat af ekstra ordinær generalforsamling

22/7-2019

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Brøndby Strand Dartklub

generalforsamlingen 22/7-2019.

Generalforsamlingen var indkaldt ret tidsmæssigt, ingen indkomne forslag.

Indledningsvis var 9 medlemmer repræsenteret, 1 kom lidt senere og 1 var yderligere repræsenteret ved fuldmagt.

Punkt 1: Michael Ahlers valgt som dirigent.

Punkt 2: Kristoffer Pfeiffer valgt som referent.

Punkt 3: Stemmeudvalget udvalgt bestående af Rene og Bo.

Punkt 4: Udgår (ingen eksklusioner).

Punkt 5: Formandens kortfattede beretning:

Kimmy gjorde status over årets udmeldte medlemmer.

Oplyste at vi pt. ikke har adgang til vores bankkonti grundet skifte i kasserer og formand, men at arbejde er i gang og det forventes snarligt at vi får adgang til disse konti.

Det blev oplyst, at der i skiftet af kasserer blev identificeret et større mismatch imellem hvad vores (af revisor og bestyrelse) godkendte regnskab viste var vores balance og hvad der så faktisk var af aktiver i klubben. Dette skyldes både fejl i det regneark som tidligere kasserer har brugt løbende til at opgøre regnskabet, samt rod i ind/ud betalinger og kasseregnskaber. Bestyrelsen arbejder pt. på at rette op på dette. Klubbens økonomi er dog stadig positiv med en god kassebeholdning.

Dertil kan dog også siges, at alle holdlicenser og DDU-gebyrer for den kommende sæson allerede er betalt.

Af ændringer til den nye sæson er, at vi har fået dispensation fra DDU til at trække 2-divisionsholdet, uden at det får konsekvenser for de øvrige hold. Ligeledes stiller vi heller ikke med et damepairs hold til den kommende sæson. Til den kommende vil vi derfor have 3 aktive hold tilmeldt, og skulle der ved det kommende spillermøde blive identificeret behov for yderligere hold, så bliver det i den løbende turnering uden for DDU-regi.

Fremadrettet vil alle medlemmer blive udstyret med et medlemskort. Ved udmeldelse af klubben skal det ske skriftligt (lige som indmeldelse er skriftlig).

Det oplyses at Firma-dart turneringen i år ikke har fået nok tilmeldinger, så som udgangspunkt bliver der i den kommende sæson ikke spillet firmadart.

Seneste opgørelse viser vi er 18 medlemmer i klubben.

Det oplyses, at bestyrelsen har besluttet at fjerne betaling for barvagter, samt kilometer penge ved kørsel til turneringskampe.

Det henstilles til at man fælles husker at betale chaufføren eller den der ligger bil til kørslen den obligatoriske 20’er eller anden passende betaling afhængig af turen.

Grundet problemer med at finde et passende tidspunkt hvor flest mulige kunne deltage, så er sommerfesten aflyst. Det planlægges i stedet at holde en god fest i efteråret eller en rigtig julefest 😊

Set i lyset af at der ingen sommerfest er, så vil Hanne arrangere en træningskamp for juniorlandsholdet mod Sverige weekenden i uge 37.

Har nogen mulighed for at komme ned og hjælpe med tavler og øvrigt, så vil det være dejligt.

Planerne om lokale-fusion med billardklubben er stadig relevante, vi har dog intet hørt fra kommunen siden mødet i starten af året. Dette følges der op på. Der vil stadig blive undersøgt muligheden for at få helt egne lokaler. Med det tempo som ændringerne i bebyggelsen skrider frem i, så kan der gå op til 2 år førend der bliver relevant med nye lokaler…..men vi får se.

Punkt 6: Valg af ny bestyrelsesformand. Kristoffer blev valgt.

Punkt 6.1 (nyt punkt): Valg af nyt bestyrelsesmedlem der følger formanden for 1 år (da Kristoffer bliver formand). Rene valgt.

Punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. Karsten valgt.

Punkt 8: Valg af 2 suppleanter. Leif valgt som den eneste, så anden suppleant udgår.

Punkt 9: Evt. Intet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen af Brøndby Strand Dartklub.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Ekstraordinær generalforsamling 22-07-2019

Ekstraordinær generalforsamling 2019

Mandag d. 22.07. 2019 kl. 19:00 I klubbens lokaler, Tranumparken 3 kld.

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Brøndby Strand Dartklub.

Da 3 af bestyrelsesmedlemmerne har forladt klubben afholder vi ekstraordinær generalforsamling for at styrke bestyrelsen i deres arbejde og dermed opnå mandat til fremtidig planer for Brøndby strand dartklub.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmeudvalg.
4. Eventuelle eksklusioner.

5. Bestyrelsens beretning.

5. Bestyrelsens beretning.
6. Valg af formand (for 1 år).

7. Valg af Bestyrelsesmedlem (for 1 år).

8. Valg af 2 suppleanter (for 1 år).

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling,

skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Husk: ifølge klubbens love skal kontingentet for 2 halvår 2019 være betalt, da man ellers ikke kan deltage.

 Der kan ikke betales kontingent ved indgangen.

Bestyrelsen

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Referat Generalforsamling onsdag d. 24-04-2019

Generalforsamlingen d.24-04-2019

Generalforsamlingen var indkaldt ret tidsmæssigt.

Indledningsvis var 15 medlemmer repræsenteret, 1 kom lidt senere og 1 var repræsenteret ved fuldmagt.

Punkt 1: Michael Ahlers valgt som dirigent.

Punkt 2: Kristoffer Pfeiffer valgt som referent.

Punkt 3: Stemmeudvalget udvalgt bestående af Marianne, Rene og Simone.

Punkt 4: Udgår (ingen eksklusioner).

Punkt 5: Formandens beretning:

Der er nu en opdateret medlemsliste, og folk bedes ajourfører deres informationer.

2018/19 bød på hyggetur til Holeby som bød på god underholdning, mange sjove talemåder, dog kunne det sportslige have været bedre.

Klubben fik igen i år en Sjællandsmester (Ivan), og han vandt også sammen med Jyllandsmesteren DM i Double.

Placeringer

1 holder (2 div øst) fik en pæn 4-plads

2 holdet (3 div øst) ligger pt. nummer 9, med chance for at komme op på 8-pladsen.

3 holdet (lokalrækken 1) ligger pt. nummer 7.

Oldboys ligger på 2-pladsen og bliver det og skal til slutspil.

Damepairs slutter på en flot 3-plads.

Regionsdartholdet ligger pt. på en 3-plads.

Derudover spilles der firmadart i klubbens lokaler for Danske Spil, og her ligger man pænt midt i rækken.

Som nævnt, så bruger Danske Spil klubbens lokaler til at afvikle sine hjemmekampe i firmadart regi, hvilket også har bidraget til at klubben har fået 3 nye medlemmer på den konto.

Der er i årets løb også fragået et par medlemmer, nogle er stoppet og andre skiftet and andre klubber.

Pt. er der 28 medlemmer i klubben.

Interne arrangementer har der været en del af, nogle dog aflyst og andre dog afviklet trods færre end normalt tilmeldt. Vi opfordrer til at man tilmelder sig klubben arrangementer, og så vil bestyrelsen blive bedre til at planlægge disse hvor der ikke er andre arrangementer/stævner.

Året har også være plaget af inter ballade og konflikter, og der kan kun opfordret til at få talt ud og være bedre til at tale sammen.

Nye aktiviteter: T13 præsenterede sig pludselig med en Flyttekoordinator der genopliver planerne om flytning/sammenlægning med billardklubben, og her kan opstå nogle regler som vi over tid skal til at følge (fx 60% medlemskab fra T13 – som består af Kisum-og Tranumparken). Dette kan medføre at vi skal ud og finde nogle nye medlemmer, og helst fra lokalområdet 😊. Flyttekoordinatoren vil gerne hjælpe med dette. Der arbejdes ligeledes med et alternativ for sammenlægningen, som er lokaler gennem kommunen. Pt. er planen fra T13 at vi skal flytte lokaler i Q4-2019 (når de har fundet penge til det).

Leif spurgte til hvor mange medlemmer af billardklubben fra T13 – Svar: 2.

Bent: Er det tidsmæssigt et problem. Svar: Nej, det er tidsmæssigt bedst.

Rene spørger om man kan sidde i bestyrelsen hvis man ikke bor i bebyggelsen – Svar: Ja

Marianne spørger om det ikke er bedre at kigge efter egen lokaler, hvis T13 pludselig kan smide os ud – Svar: Kimmy svarer at det er det man gør, fx gennem kommunen.

Ivan kommenterer at man i billardklubben skal betale for EL, og de bruger meget el specielt på deres opvarmede borde. Det kommenteres yderligere, at billardklubben efter en evt. sammenlægning stadig vil have borde med varme, og at der er meget el der er ulovligt som skal fikses. Kimmy kommenterer at hvis T13 vil smide os ud, så gør de det nok på et tidspunkt, da han mener de har et ønske om at leje deres lokaler ud. Det kommenteres at man på skolen i hvert fald skal være ude kl. 23:00, med mindre andet er direkte aftalt med kommunen/vagten.

Bendt foreslår evt. sammenlægning med Brøndby Dart.

Simone foreslår at vi igen deltager i Kultur weekend så folk kan prøve at spille dart og derigennem får nye medlemmer, Synlighed er vigtigt er der enighed om. Hanne forslår åben-hus i klubben og at vi deler sedler rundt i bebyggelsen.

Formandens beretning godkendes.

Punkt 6 – Regnskab ved kassereren: Regnskabet gennemgået og forklares og godkendes herefter. Årets resultat 2018 var et underskud på ca. 5600 kr. Herefter er klubbens aktiver ca. 33.000 kr. Hanne spørger til hvorfor betale for revisor – Svar: det kræves af foreningen.

Punkt 7 – Indkomne forslag:

RYGEFORBUD: 2 indkomne forslag med samme agenda, nemlig konstant rygeforbud inde i klubbens lokaler.

Afstemning: 12 For. 4 imod og 1 blank. Forslag om rygeforbud er VEDTAGET.

Ens Spillertrøje/skjorte/bluse når man spiller stævner/turneringskampe hvor man repræsenterer klubben. Enten den nuværende eller de nyvalgte der kommer når nye spiller skjorter/trøjer/bluser vælges i klubben.

Ivan kommenterer at man repræsenterer klubben når man spiller DM/SM.

Hanne kommenterer at for at opfylde WDF-krav, så skal man spille med krave.

Afstemning: 16 for og 1 imod. Forslaget er VEDTAGET.

Forslag om at fjerne den aldersbegrænsning der er for at være medlem af klubben, som pt. er 16 år og ændre det til 12 år.

Der stemmes om at fjerne aldersbegrænsningen helt.

Hanne kommenterer, at såfremt vi skulle få nogle junior-spillere, så vil hun gerne træne dem fra 17-19 2 gange om ugen + evt. søndag.

Afstemning: 13 For, 4 blank. Forslaget er VEDTAGET.

Forslag om at Passivt medlemskab i klubben. Hvis passivt, så kan du ikke spille på DDU-hold, regionshold, ikke spille SM/DM og ikke stille op til bestyrelsen. Det er så her at Torben er nødt til at gå 😊

Afstemning: 12 for, 3 imod, 1 blank. Forslaget/specificeringen er VEDTAGET.

Punkt 8 – Valg til bestyrelsen:

Kasserer, Hanne valgt for 1 år (fuld opbakning hos bestyrelsen for det kortsigtede ønske).

Bestyrelsesmedlem Kristoffer genvalgt for 2 år.

Bestyrelsesmedlem Diana genvalgt for 1 år.

Bestyrelsesmedlems suppleant Ivan genvalgt for 1 år.

Bestyrelsesmedlems suppleant Rene valgt for 1 år – Torben udtræder.

Kritisk revisor Michael valgt

Revisorsuppleant Karsten valgt.

Punkt 9 – EVT:

Det kommenteres at klubben skal huske at byde nye medlemmer ordentligt/bedre velkommen.

Det ønskes at klubben tilkøber et PDC-abonnement.

Regler og info omkring indmeldelse og udmeldelse kommer senere, der arbejdes på sagen.

Sidst men ikke mindst, så overrækkes der gaver og tak til de 2 udetændende bestyrelsesmedlemmer/kasserer Freddy og Torben, som tak for mange års godt arbejde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen af Brøndby Strand Dartklub.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2019

ONSDAG DEN. 24.04. 2019 Kl. 19,00 I klubbens lokaler, Tranumparken 3 kld.
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i
Brøndby Strand Dartklub.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmeudvalg.
4. Eventuelle eksklusioner.
5. Formandens beretning.
6. Regnskab ved kassereren.
7. Indkomne forslag.

Rygeforbud (2 stk.).
Trøjevalg
Aldersbegrænsningen.
Passiv medlemsskab

8. Valg af bestyrelse.
a. Kasserer. Freddy modtager ikke genvalg
b. Valg af bestyrelsesmedlem der følger kasseren for 2 år.                                                   Kristoffer modtager genvalg.
Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. Diana modtager genvalg.
c. Valg af suppleanter for 1 år.                                                                                                                    Ivan modtager genvalg. Torben modtager ikke genvalg.
d. Valg af kritisk revisor for 1 år. Bente modtager ikke genvalg
e. Valg af revisorsuppleant for 1 år. Michael modtager genvalg
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Husk: ifølge klubbens love skal kontingentet for foråret 2019 være betalt, da man ellers ikke kan deltage.
Der kan ikke betales kontingent ved indgangen.

MVH.
Bestyrelsen.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Tillykke Double Danmarksmestrene 2019

Brøndby strand dartklub ønsker tillykke til

Glenn Honoré og Ivan Madsen med deres Danmarks mesterskab i double 2019.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Brøndby strand dartklub

Byder Leon Røygaard & Henrik Bæktoft Christensen velkommen 🎯

Tag godt imod dem🎯

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Brøndby strand dartklub ønsker godt nytår

Her på årets første dag udkom der ny statistik og for at komme på den skal man have spillet kamp under DDU.

Følgene spillere fra BSD er på listen.

Nr.57 Ivan Madsen Score: 1938,11

Nr.142 Bo Hørbye Score: 1717,86

Nr.150 Per Færch Andersen Score: 1701,41

Nr.156 Lars Sørensen Score: 1686,18

Nr.237 Karsten Nolsøe Larsen Score: 1566,46

Nr.254 Jesper Neumann Score: 1544,82

Nr.304 Kristoffer Hoff Pfeiffer Score: 1482,14

Nr.385 Leif Nielsen Score: 1393,64

Nr.395 Steen Lübcke Score: 1382,54

Nr.517 Kimmy Nielsen Score: 1276,26

Nr.744 Hanne Johnsen Score: 1144,41

Nr.916 Michael Ahlers Score: 1049,94

Nr..1142 Rene Jørgensen Score: 918,11

 

Rangliste pr.01-01-2019

 

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Spillermøde

Der indkaldes til spillermøde mandag d.07-01-2019 kl.19:00

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Vi byder velkommen❤️

Brøndby strand dartklub byder

Dorita Kruse-Nielsen & Lars Sørensen

velkommen som nye medlemmer 🎯

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Klubmester 2018

Resultatet af klubmester 2018

Herre: 1. Ivan Madsen 2. Jesper Neumann 3. Kimmy Nielsen 4. Per Færch

Dame: 1 Simone Markland 2. Diana Lübcke 3. Pernille Jensen.

 

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar